Passen de huidige schooltijden nog prima bij de thuissituatie, of hebben ouders inderdaad behoefte aan andere schooltijden? Zo ja, aan wat voor wijzigingen en aanpassingen hebben ouders met name behoefte en welke overwegingen spelen hierbij een belangrijke rol?

Scholen zijn sinds enkele jaren vrij in het vaststellen van hun schooltijden, als een school maar voldoet aan de wettelijk verplichte urennorm per jaar. Dit biedt mogelijkheden om de schooltijden te veranderen. In veel gezinnen werken (beide) ouders tegenwoordig buitenshuis. Steeds meer kinderen blijven over op school en maken voor en/of na schooltijd gebruik van de buitenschoolse opvang. Zijn de huidige schooltijden nog wel van deze tijd? Over deze vraag wordt sinds een aantal jaren volop nagedacht en gesproken door onderwijs- en opvangorganisaties, scholen en ouders.

Kinderen hebben te maken met verschillende situaties, verschillende locaties en de overgang hiertussen verloopt niet voor elk kind even soepel. Andere modellen voor schooltijden – waarbij onderwijs en opvang beter op elkaar aansluiten en samenwerken – zouden meer rust, regelmaat en efficiëntie kunnen brengen. Voorstanders van het traditionele schoolmodel blijken echter met name belang te hechten aan het rustmoment waarop de kinderen in de middagpauze naar huis gaan om te eten.

Waarom een onderzoek naar schooltijden?
Overweegt uw school te gaan werken met andere schooltijden? Welke keuze u ook maakt, het is vanzelfsprekend van belang om te weten hoe de ouders tegenover een eventuele wijziging van de schooltijden staan. Voer eerst een objectief, gedegen onderzoek uit onder de ouders, zodat hun wensen en behoeften meegenomen kunnen worden in het besluitvormingsproces. Het onderzoek naar schooltijden bestaat uit een (korte) vragenlijst voor ouders. Onderwerpen zoals de huidige tevredenheid over schooltijden en tussenschoolse opvang, mening over de aanpassing van start- en eindtijden en voorkeuren voor alternatieve modellen voor schooltijden komen hierbij aan bod.